Wie we zijn

De Stichting Dyslexie Fonds (SDF) is opgericht in 1985 met als belangrijkste doel de bevordering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie. De stichting verleent subsidies aan andere wetenschappelijke projecten. In de statuten is daarnaast opgenomen dat ook nieuwe inzichten voor behandeling en remediatie van dyslexie gestimuleerd en ondersteund worden. De stichting verstrekt daarom ook subsidies aan innovatieve projecten met het oog op behandeling van dyslexie en het omgaan met dyslexie.

Wat we doen

De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:

1- Het door middel van subsidies bevorderen van het onderzoek naar en de behandeling van dyslexie en andere individuele problemen bij het verwerven van cognitieve basisvoorwaarden in het
bijzonder van lezen en schrijven.

2- Het door middel van subsidies bevorderen van kennis en praktische vaardigheid bij hen die op dit gebied in de praktijk werkzaam zijn of zullen zijn.

3- Het inzamelen van gelden en de besteding daarvan in overeenstemming met het doel van de stichting.

Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moeten aanvragen aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie Steunverlening). SDF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41049301, alwaar ook haar jaarverslag is gedeponeerd.

ANBI-status

De stichting verkrijgt haar middelen uit de opbrengst van het gevormde vermogen en van giften en bijdragen van personen en bedrijven. SDF is een instelling van algemeen nut en heeft de ANBI-status. Giften en periodieke donaties (notarieel) zijn fiscaal aftrekbaar tot een jaarlijks door de fiscus vastgesteld maximum bedrag.

suitcase black

ANBI publicatieplicht standaardformulier

Lid Vereniging van Fondsen in Nederland

SDF is lid van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Deze vereniging heeft een gedragscode ontwikkeld, die geldt als richtlijn voor goed besturen. In deze gedragscode wordt gesproken over uitgangspunten die bij het verrichten van werkzaamheden door fondsen in acht genomen worden. In eerste instantie ‘het geheel of nagenoeg geheel werkzaam zijn ten algemene nutte’. Maar ook zaken als professionaliteit, een duidelijk beleid, transparantie en het afleggen van verantwoording komen in de uitgangspunten naar voren.

De gedragscode is een dynamisch geheel dat de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Om lid te kunnen worden van de FIN dient de gedragscode gevolgd te worden.

Het bestuur van de Stichting Dyslexie Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2019.

Bestuur

Dhr. V. Florijn, Dordrecht, voorzitter

Drs. W.J.G.M. Raedts, Utrecht, secretaris

Drs. F.A. Kooij, Bloemendaal, penningmeester

Mw. Drs. L. Besnard, Rotterdam

Mw. Drs. M. Rolak, Rotterdam

Mw. Dr. G.E. Wolters, Leiden

Adviseurs

Prof.em.dr. K.P. van den Bos, Eenrum

Ereleden

A.Ch. Hildering, Zegveld

Drs. I. Besnard – van Baaren

Drs. P.M. Hofmeester

Documenten Stichting Dyslexie Fonds

suitcase black

Statuten

suitcase black

Beleidsplan

Stichting Dyslexie Fonds / SDF Adres:

Gansstraat 12, 3582 EH, Utrecht

K.v.K nummer: 41049301

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert