Wat is dyslexie?

De laatste definitie van de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) luidt: ‘Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau, dat niet het gevolg is van omgevingsfactoren en/of een lichamelijke, neurologische of algemene verstandelijke beperking.’ (2016)

Op grond van nieuwe kennis en voortschrijdend inzicht stelt het SDF-bestuur zich op het standpunt dat dyslexie geen stoornis is, maar een vorm van neurodiversiteit die zich kenmerkt door een andere manier van het verwerken, opslaan en reproduceren van informatie met kenmerkende zwakke en sterke kanten.

Sterke kanten zijn: creativiteit, flexibiliteit, nieuwsgierigheid, onafhankelijk en onconventioneel denken. Zwakke kanten zijn moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen en moeite met het leren lezen en spellen in de moderne vreemde talen, zoals Engels en Frans.

Dyslexie is onafhankelijk van intelligentie en komt voor bij normale en zelfs hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven wat betreft schoolprestaties achter bij het niveau dat van hen verwacht wordt. Hun prestaties zijn, ondanks inzet en ijver, meestal niet in overeenstemming met hun vaak goede verstandelijke capaciteiten, met alle gevolgen van dien in de persoonlijke, gezins- en maatschappelijke sfeer.

Dyslexie is een complex fenomeen. Over de oorzaken van dyslexie is wetenschappelijk geen eenduidigheid, maar duidelijk is, dat meerdere factoren een rol spelen.

Dyslexie is een onzichtbare handicap, die in het onderwijs helaas nog steeds voor veel problemen zorgt. Dyslexie gaat niet over, maar speelt een rol in de hele levensloop. Het is dus zaak daar zo vroeg mogelijk op een goede manier mee om te gaan.

Belangrijk is dat kinderen en volwassenen met dyslexie hun sterke kanten leren kennen, zodat zij daarop hun leerstrategieën kunnen baseren. Er zijn geen twee personen met dyslexie gelijk, dat betekent ook dat de aanpak zal verschillen.

Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Als zij op school goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen ontwikkelen die bij hen passen, dan zullen ze met minder pijn en moeite de positie in de samenleving kunnen innemen die bij hun talenten aansluit.

Font
Off On
Size
revert
Content
Color
revert
Links
Color
revert